Nowe rozwiązania w egzekucji administracyjnej z perspektywy wierzyciela z uwzględnieniem zmian dotyczących e-TW oraz zasad doręczeń elektronicznych

(stan prawny na 1.07.2021r.)

1. Nowelizacje ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz przepisów około tematycznych prawa powszechnie obowiązującego (KPC, Ordynacja podatkowa itp.).

2. Nowe przepisy wykonawcze do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji- omówienie najważniejszych regulacji z perspektywy wierzyciela.

3. Nowe zasady doręczeń w postępowaniu egzekucyjnym w administracji- art. 17c upea ( od 1.07.2021r.)

4. Postępowanie upominawcze-możliwość prowadzenia działań informacyjnych,  nowe zasady wystawiania upomnień, upomnienia na małżonków, nowa treść upomnień, nowa wysokość kosztów postępowania upominawczego (październik 2021r.), doręczenia upomnień i ich skutki.

5. Zasada doręczeń upomnienia i wystawiania TW-1 na ostatni wskazany adres zamieszkania zobowiązanego jako gwarancja wszczęcia i kontynuacji postępowania wierzycielskiego i egzekucyjnego w administracji.

6. Zasady poszukiwania majątku lub źródeł dochodu przez wierzycieli, protokół o stanie majątkowym.

7. Zasady sporządzania elektronicznych tytułów wykonawczych przez wierzycieli.

8. Ogólne informacje o systemie teleinformatycznym przeznaczonym do przekazywania wniosków egzekucyjnych i tytułów wykonawczych.

9. Zasady prawidłowego sporządzania tytułów wykonawczych w tym kolejnego tytułu wykonawczego.

10. Sprzeciw w postępowaniu egzekucyjnym w administracji i rola wierzyciela w postępowaniu w sprawie sprzeciwu.

11.  Zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym w administracji i rola wierzyciela w postępowaniu w sprawie zarzutów.

12. Skarga na czynności egzekucyjne, na przewlekłość, zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego wg. nowych regulacji prawnych.

13. Zbiegi egzekucji administracyjnej i sądowej oraz egzekucji administracyjnych i wpływ ich rozwiązania na sytuację wierzyciela.

14. Nowe zasady naliczania i poboru kosztów postępowania egzekucyjnego w administracji i ich wpływ na sytuację wierzyciela.

a) nowa definicja kosztów egzekucyjnych i podstawowe zasady ich naliczania i poboru.

b) opłata manipulacyjna;

c) opłata egzekucyjna,

d) opłata za czynności egzekucyjne,.

e) wydatki egzekucyjne.

f) przypadki obciążenia wierzyciela kosztami egzekucyjnymi,

g) przypadki zwrotu kosztów egzekucyjnych w przypadku niezgodnego z prawem wszczęcia
i prowadzenia egzekucji,

h) obciążenie zobowiązanego kosztami poprzednio prowadzonej egzekucji administracyjnej w wypadku podjęcia egzekucji ponownie,

i) wpłata bezpośrednio do wierzyciela a koszty powstałe po wszczęciu postepowania egzekucyjnego w administracji,

j) przedawnienie kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjnych.

Adresat szkolenia: szkolenie adresowane jest do pracowników urzędów szeroko rozumianej administracji publicznej prowadzących postępowanie z ramienia wierzyciela lub organu egzekucji administracyjnej, radcowie prawni.

Przedmiot szkolenia i korzyści: uczestnicy poznają w ujęciu praktycznym zagadnienia związane z dochodzeniem należności publicznych od zobowiązanych w ramach postępowania egzekucyjnego w administracji z perspektywy wierzyciela. Zagadnienia omówione zostaną wszechstronnie począwszy od obowiązków wierzyciela wiążących się z koniecznością doprowadzenia do egzekucji administracyjnej ( z wyjątkami), poprzez całe postępowanie wierzycielskie aż do udziału wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym w administracji prowadzonej przez organ egzekucji administracyjnej z uwzględnieniem kosztów postępowania. Na szkoleniu zostaną przedstawione również najnowsze zmiany w procedurze postępowania egzekucyjnego w administracji jakie wejdą w życie 1.017.2021r. dot. nowych zasad doręczeń w postępowaniu egzekucyjnym oraz doręczania wniosków i tytułów wykonawczych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Materiały i metodyka szkolenia: uczestnicy otrzymają prezentację. Szkolenie prowadzone jest w  formie wykładu on-line z uwzględnieniem potrzeb klienta związanych z koniecznością rozwiązywania casusów i zadawania pytań

Czas szkolenia: 9-15