Doręczenia elektroniczne i wpływ regulacji na procedurę administracyjną i procedurę egzekucji administracyjnej.

 1. Podstawa prawna-założenia ustawy o doręczeniach elektronicznych, cel i przedmiot regulacji i wyłączenia spod jej przepisów.
 2. Usługi zaufania E-IDAS a doręczenie elektroniczne.
 3. E- PUAP a nowa skrzynka do doręczeń elektronicznych- ewolucja procesu .
 4. Sposoby doręczeń przewidziane w ustawie z dnia 18.11.2020r. o doręczeniach elektronicznych. usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego, publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego i  publiczna usługa hybrydowa.
 5. Definicja dokumentu elektronicznego , elektronicznego dowodu doręczenia, wysłania.
 6. Moment zastosowania przepisów prawa o doręczeniach elektronicznych – obowiązki organów administracji publicznej.
 7. Skrzynka do doręczeń i adres do doręczeń.
 8. Baza adresów elektronicznych.
 9. E- identyfikacja podmiotów (rodzaje podpisów i pieczęci elektronicznych, zasady funkcjonowania konta powiązanego z ePUAP) 
 10. Operator wyznaczony – kto nim jest, nowe role i obowiązki .
 11. Świadczenie usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej.
 12. Zasady odpowiedzialności operatora wyznaczonego oraz postępowanie reklamacyjne.
 13. Systemy teleinformatyczne wspierające świadczenie usług doręczeń elektronicznych
 14. Zmiany wdrożone do regulacji Kodeksu postępowania administracyjnego (wejście w życie 1.07.2021r.- art. 14, 33,35,37,39,391,,393 ,394 i kolejne.
 15. Zmiany wdrożone do regulacji ustawy o posterowaniu egzekucyjnym w administracji od 1.07.2021- art. 17 c, art. 26§ 5c i §5d.

Adresat szkolenia: pracownicy administracji publicznej w praktyce stosujący rozwiązania omawianej ustawy- Sekretarze gmin, pracownicy działów organizacyjnych, pracownicy upoważnieni do wydawania decyzji w formie dokumentu elektronicznego, informatycy, koordynatorzy czynności kancelaryjnych – archiwiści w urzędach samorządu terytorialnego, administracji rządowej itp.

Cele i korzyści: Przedstawienie regulacji dotyczących ustawy o doręczeniach elektronicznych i zmianach w Kodeksie postępowania administracyjnego, związanych z wejściem w życie tej ustawy.

 • Poznanie obowiązków podmiotów publicznych, wynikających z wprowadzenia ustawy o doręczeniach elektronicznych.
 • Omówienie kwestii wyłączeń spod doręczeń, konsekwencji wynikających z wpisania adresu do bazy adresów elektronicznych.
 • Przedstawienie regulacji dotyczących publicznej usługi hybrydowej, opłat za przekazywanie korespondencji, administrowania i zarządzania skrzynką doręczeń, postępowań reklamacyjnych.
 • Wskazanie zakresu odpowiedzialności podmiotów za nieprawidłowości.


Uzyskanie odpowiedzi na pytania związane z tematyką szkolenia.
Metodyka: wykład, case study, dyskusja
Materiały: prezentacja
Czas szkolenia: 5 godzin